Autosugestia

10 tekstów – auto­rem jest Auto­suges­tia.

Nig­dy nie po­myślałabym, że słowo KO­NIEC nap­rawdę oz­nacza KO­NIEC! Gdy mu to pi­sałam, myślałam, że będzie o mnie wal­czył, a On tak po pros­tu... Poz­wo­lił mi odejść. Może nie chciał, abym zos­tała? A może zro­bił, bo pragnął, żebym zna­lazła szczęście u bo­ku in­ne­go? Piep­rzo­ne wątpliwości... 

myśl

Gówno, a nie przy­jaciele. Ni­by można na nich liczyć, a jak przychodzi, co do cze­go, to mają wszys­tko w dupie.

* przep­raszam za niekul­tu­ral­ne zwro­ty, ale inaczej nie pot­ra­fiłam. -,- 

myśl

Rzeczy­wis­tość dziw­niej­sza niż fikcja... 

myśl
zebrała 7 fiszek

Jak to jest? Roz­ma­wiają ze sobą, zap­rzy­jaźniają się, a po­tem za­kochują. Wszys­tko układa się w jak naj­piękniej­szej ko­medii ro­man­tycznej z Ni­mi w ro­li głównej... Po pew­nym cza­sie po­jawiają się wątpli­wości, Ona nie może wyt­rzy­mać tzw. niepew­ności i po pros­tu to kończy, a On... Chce do Niej wrócić! Prze­cież zasługu­je na ko­goś lepszego... 

myśl

Ten ideal­ny świat, wo­koło szczerzy ludzie, ze­ro kłam­stwa... - szko­da, że to tyl­ko mo­ja wyobraźnia. 

myśl
zebrała 15 fiszek

- Ona nie pot­ra­fi kochać, nie pot­ra­fi dać szczęścia dru­giej osobie...
- Jak to nie?! Prze­cież mnie jed­nak kocha i da­je mi szczęście, na­wet wte­dy, gdy się tyl­ko na mnie pat­rzy. Naprawdę.
- Może To­bie tak... Ale Ty jes­teś Jej przy­jaciółką, a ja tyl­ko byłym chłopa­kiem, który jest te­raz przez Nią na­zywa­ny palantem... 

myśl

Uwa­ga, uwa­ga, uwa­ga! Wyp­rze­daż uczuć! Dzi­siaj do 70% zniżki! 

myśl

Jes­teś moim niesa­mowi­tym uza­leżnieniem. Po­mimo te­go niena­widzę Cię z całego ser­ca... Nie wiem cze­mu mi to zro­biłaś. Mam nadzieję, że to był ja­kiś sen­sowny powód... Ale jak wiado­mo, nadzieja matką głupich. 

myśl
zebrała 1 fiszkę

- Jesteś?
- Tak.
Ale tyl­ko ciałem.
Myśla­mi gdzieś latam... 

myśl
zebrała 5 fiszek
Autosugestia

Nie ma nic nudniejszego niż pisanie o sobie...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Autosugestia

Użytkownicy
A B C
Aktywność